UPIS OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu ove godine upisaće 120 novih studenata. Obrazovanje studenata obuhvata i stručnu praksu kao i učešće studenata u projektima regionalnog razvoja. Takođe, na dva obrazovna profila specijalističkih strukovnih studija, upisano je još 60 studenata.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže klasifikacioni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi i ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Kandidat sa neodgovarajućom stručnom maturom može se uputiti na polaganje određenih predmeta opšte mature.

Strani državljanin može se upisati na osnovne studije pod istim uslovima kao i domaći državljanin ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Proveru znanja jezika na kome se izvodi nastava vrši tročlana komisija sastavljena od nastavnika škole. Komisija ocenjuje sposobnost čitanja, pisanja i sporazumevanja na jeziku na kome se izvodi nastava i formira konačnu ocenu o znanju jezika na kome se izvodi nastava, koja može biti pozitivna ili negativna.

Za upis na osnovne studije mogu konkurisati svi kandidati sa četvrtim stepenom stručne spreme ili položenom opštom maturom. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja na osnovu rezultata postignutog na klasifikacionom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi (osim za kandidate sa položenom opštom maturom).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Rang liste sačinjavaju se prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima srednje škole, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na klasifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Ocena koju je kandidat stekao polaganjem opšte mature preračunava se na srazmeran broj bodova (maksimalno 60) i dodaje broju bodova ostvarenih po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi (najmanje 16, a najviše 40 bodova), što ukupno iznosi 100 bodova.

Prijemni ispit

Konkurs za upis objavljuje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Odlukom Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs dužni su da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita,
 • Prijavni list.

Prijavni list sadrži sledeće podatke:

 • Naziv studijskog programa za koji konkuriše,
 • Ime;
 • Ime jednog od roditelja;
 • Prezime;
 • Jedinstveni matični broj građana;
 • Mesto rođenja, republika odnosno država;
 • Datum rođenja;
 • Adresa prebivališta;
 • Broj kontakt telefona;
 • Naziv prethodno završene škole;
 • Stepen stručne spreme,
 • Pol.

Na klasifikacionom ispitu mogu se polagati sledeći predmeti:

 • Test iz konomije;
 • Test opšte informisanosti i
 • Motivciono pismo (esej).

Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš.

Upis

Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor direktoru Škole u roku od tri dana od objavljivanja jedinstvene rang liste. Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci)
 • Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond
 • Dokaz o uplati školarine.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše broj studenata koji planiran za ovaj studijski program, raspisaće se Konkurs za drugi upisni rok.

Školarina

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa:

 • teorijska i praktična nastava;
 • konsultacije;
 • realizacija predispitnih obaveza;
 • prijava i polaganje ispita;
 • overa semestra;
 • prijava i polaganje završnog rada;
 • mentorski rad;
 • izdavanje uverenja o diplomiranju;
 • izdavanje diplome i dodatka diplomi.

Studijski programi

Studijski programi na osnovnim studijama:

 • Komercijalno poslovanje;
 • Računovodstvo i revizija;
 • Bankarsko i berzansko poslovanje i
 • Turizam i ugostiteljstvo

Obrazovna delatnost za sticanje više stručne spreme ostvaruje se kroz nastavu (predavanja, praktične vežbe, kolokvijumi, konsultacije, seminarski radovi, mentorski rad, ispiti) i druge oblike rada utvrđene Statutom Škole.

Studijski programi osnovnih studija se izvode u trajanju od tri godine (šest semestara). Jedan dan nedeljno u toku školske godine je predviđen za obavljanje stručne prakse. Na kraju osnovnih studija, predviđena je odbrana završnog rada. Zimski semestar počinje, po pravilu, 1. oktobra a završava se 15. februara; letnji semestar počinje 16. februara a završava se 30. septembra iste godine. Raspusti u toku godine su: zimski od 15. januara do 15. februara; prolećni, u vreme uskršnjih praznika i letnji od 10. jula do 20. avgusta.