KOMERCIJALNO POSLOVANJE

O STUDIJAMA

Komercijalno poslovanje je savremen studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, koji ima za cilj osposobljavanje studenata za širi spektar poslova vrhovnog (top) menadžmenta u privrednim, finansijskim, neprofitnim organizacijama i organizacijama iz javnog sektora kao i za primenu koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli poslovnih procesa.

Studenti će biti u stanju da razumeju ekonomsko, socio–kulturno, tehnološko i geopolitičko okruženje neophodno za donošenje relevantnih menadžerskih odluka i razviti kompetencije za obavljanje menadžerskih poslova u privatnom i javnom sektoru

STRUKTURA STUDIJA

Studijski program komercijalno poslovanje dizajniran je tako da kroz trgodišnje obrazovanje pruži studentima sva potrebna teorijska znanja uz praktičnu primenu stečenog znanja.

PRVA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik II
 • Matematika sa statistikom
 • Stručna praksa I
 • Informacioni sistemi
 • Računovodstvo
 • Makroekonomija

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Menadžment poslovnih komunikacija
 • Ekološki menadžment
 • Organizacija preduzeća
 • Osnovi menadžmenta

DRUGA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik II
 • Planiranje i analiza poslovanja
 • Marketing menadžment
 • Poslovno pravo
 • Mikroekonomija
 • Stručna praksa II

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Ekonomija EU
 • Savremeni privredni sistemi
 • Finansijski menadžment
 • Menadžment međunarodnog poslovanja

TREĆA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik III
 • Komercijalno poslovanje
 • Bankarsko i berzansko poslovanje
 • Integralni informacioni sistemi
 • Stručna praksa III
 • Završni rad


IZBORNI PREDMETI (2)

 • Logistika
 • Kanali marketing usluga
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Preduzetništvo

ZVANJE

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim strukovnim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje strukovni ekonomista za komercijalno poslovanje.

UPIS

Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Nišku poslovnu školu strukovnih studija bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2019/2020. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci),
 • Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond
 • Dokaz o uplati školarine

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

KARIJERE

Po završetku studija komercijalno poslovanje, studenti mogu razvijati svoje karijere u preduzećima i organizacijama raznih vrsta na velikom broju pozicija.