TRGOVINA I MARKETING

O STUDIJAMA

Savremen studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, osposobiće studente za pripremanje i prezentovanje eksternih marketing izveštaja, pripremanje i prezentovanje internih izveštaja u funkciji planiranja, kontrole i odlučivinja, finansijsko upravljanje i organizaciju marketing informacionog sistema. Formirani mladi stručnjaci sa stečenim aplikativnim znanjem i veštinama moći će neposredno da se angažuju u preduzećima, bankama i drugim organizacijama robnog prometa.

STRUKTURA STUDIJA

Specijalističke strukovne studije Trgovina i marketing kreirane su tako da kroz jednogodišnji plan pruže neophodno teorijsko znanje i praktičnu obuku studentima koji se na iste upišu.

NASTAVNI PLAN

OBAVEZNI PREDMETI

 • Metode NIR-a
 • Ugovori u robnom prometu
 • Organizacija tur-ugostit. Jedinica
 • Agencijski marketing-menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Menadžment TU
 • Specijalistička praksa
 • Završni rad

IZBORNI PREDMETI

 • Menadžment promena
 • Informacioni sistemi marketinga
 • Izrada i ocena biznis plana

ZVANJE

Nakon ostvarenih 60 ESPB bodova na specijalističkim strukovnim studijama, stiče se diploma specijalističkih strukovnih studija i zvanje Strukovni ekonomista za trgovinu i marketing — specijalista.

UPIS

Specijalističke strukovne studije mogu upisati studenti koji su uspešno završili osnovne strukovne studije.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

KARIJERE

Formirani mladi stručnjaci sa stečenim aplikativnim znanjem i veštinama moći će neposredno da se angažuju u preduzećima, bankama i drugim organizacijama robnog prometa.