RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

O STUDIJAMA

Računovodstvo i revizija je savremen studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, pružiće studentima znanja potrebna za evidentiranje i kontrolu složenih poslovnih transakcija i upoznavanje sa ključnim finansijskim pokazateljima na bazi kojih se donose poslovne odluke.

Studenti će takođe naučiti dosta i o funkcionisanju bankarskog sistema, bankarskim poslovima, regulativi, proceduri i tehnikama poslovanja u sferi komercijalnog i investicionog bankarstva, funkcionisanju finansijskih tržišta. Formirani mladi stručnjaci sa stečenim aplikativnim znanjem i veštinama moći će neposredno da se angažuju u bankama, drugim finansijskim organizacijama i berzama.

Modul pruža teorijska znanja i praktičnu primenu najmodernijih dostignuća iz oblasti računovodstva i revizije.

STRUKTURA STUDIJA

Studijski program koncipiran je tako da kroz sve tri godine studija kroz teorijsku i praktičnu obuku u potpunosti osposobi studente za obavljanje poslova iz delatnosti računovodstva i revizije.

PRVA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik I
 • Matematika sa statistikom
 • Informacioni sistemi
 • Osnovi računovodstva
 • Makroekonomija
 • Stručna praksa

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Organizacija preduzeća
 • Osnovi menadžmenta
 • Menadžment poslovnih komunikacija
 • Ekološki menadžment

DRUGA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik II
 • Planiranje i analiza poslovanja
 • Finansijski menadžment
 • Poslovno pravo
 • Finansijsko računovodstvo i bilans
 • Stručna praksa II

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Ekonomija EU
 • Savremeni privredni sistemi
 • Marketing-menadžment
 • Menadžment međunarodnog poslovanja

 

TREĆA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik III
 • Upravljačko računovodstvo
 • Stručna praksa III
 • Bankarsko i berzansko poslovanje
 • Revizija i kontrola
 • Završni rad

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Logistika
 • Kanali marketing usluga
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Preduzetništvo

 

ZVANJE

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim strukovnim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje strukovni ekonomista za računovodstvo i reviziju.

UPIS

Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Nišku poslovnu školu strukovnih studija bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2018/2019. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci),
 • Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond
 • Dokaz o uplati školarine

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

KARIJERE

Studenti koji završe ovaj studijski program mogu svoju karijeru razvijati u brojnim računovodstvenim agencijama i revizorskim kućama, ali takođe vrata su im širom otvorena u različitim finansijskim instutucijama kao što su banke.