MISIJA I VIZIJA

VIZIJA

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu opredeljena je za dugoročno planiranje unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja na principima integrisanja u sisteme visokog obrazovanja najboljih domaćih i međunarodnih visokoškolskih institucija.

Prioritet Škole je dostizanje poslovne izvrsnosti u oblastima visokog obrazovanja na osnovama kontinualnog poboljšavanja: sistema menadžmenta kvalitetom, dugoročnog razvoja znanja, tehnologija informacija i kulture poslovanja.

Trajno unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja Škola će ostvarivati primenom i održavanjem sistema obezbeđenja kvaliteta, ostvarivanjem najviših akademskih standarda, obezbeđenjem sticanja naučnih i stručnih znanja i veština, izgradnjom poverenja i motivacije zaposlenih, studenata i ostalih zainteresovanih strana, u skladu sa odgovarajućim zahtevima, potrebama i očekivanjima društva, zasnovanih na zakonima i propisima. Materijalne i druge oblike stimulativnih pogodnosti koristiće prvenstveno za poboljšanje rada zaposlenih, korisnika i dalji razvoj obrazovnog sistema Škole.

Najviše rukovodstvo Škole uspostavlja i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom u integrisanom sistemu ostalih menadžmenata poslovanjem, na osnovama planskih i sistematskih aktivnosti.

MISIJA

Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će zadovoljavati zahteve korisnika usluga visokog obrazovanja i osigurati funkciju naučno-nastavne i obrazovne institucije kroz:

 • ostvarivanje propisanih standarda obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja,
 • neprekidno poboljšavanje i unapređivanje kvaliteta nastave i studijskih programa,
 • maksimalnu efikasnost i efektivnost upravljanja procesima studiranja, naučnoistraživačkih i drugih menadžmenata poslovanja,
 • racionalno i odgovorno upravljanje, ponašanje i odlučivanje u procesima vrednovanja rada nastavnika, studenata i nenastavnog osoblja,
 • ostvarivanje optimalnih uslova rada sa najmanjim mogućim troškovima, imajući u vidu sigurnost ljudi, imovine i zaštitu čovekove sredine,
 • optimalni razvoj i unapređenje naučnoistraživačkog rada permanentnim angažovanjem nastavnika i studenata na inoviranju znanja i iskustava,
 • javno i transparentno predstavljanje strategije i sistema menadžment kvalitetom,
 • stalno unapređivanje komunikacije sa zaposlenima, studentima i drugim korisnicima usluga fakulteta,
 • planiranje poboljšanja poslovanja, u smislu ponude raznovrsnijih studijskih programa nastave, proširenje saradnje sa privrednim i neprivrednim organizacijama, kontinuirani razvoj novih projekata i naučnoistraživačkih radova i sl.
 • usklađivanje studijskih programa i nastave sa sličnim visokoškolskim institucijama u svetu i kod nas,
 • proširenje naučne saradnje sa visoko rangiranim naučnim centrima u svetu,
 • stalno ulaganje u poboljšanje uslova studiranja, obrazovnog, naučnog i praktičnog rada i obezbeđenje različitih savremenih resursa kao što su: novi prostori i oprema (audio-vizuelna, računarska, laboratorijska, istraživačka i druga) za optimalno odvijanje nastavnih procesa i istraživanja, nacionalno i međunarodno priznati udžbenici i druga bibliografska literatura, novi informacioni sistemi i informacione tehnologije,
 • uvođenje stalnog procesa prenosa i inoviranja znanja nastavnog i nenastavnog osoblja, u opsegu nadležnosti, komuniciranja i primene računarskih tehnologija, planiranja i upravljanja resursima,
 • podsticanje sopstvenog nastavnog osoblja na objavljivanju udžbenika na nivou nacionalno i međunarodno priznatih standarda i kriterijuma,
 • obezbeđenje poboljšanih uslova studiranja studenata i podsticanje njihovog rada na primeni propisanih pravila za samovrednovanje studija, nastave i nastavnog osoblja.

Danas, na ostvarivanju misije i vizije fakulteta radi preko 30 nastavnika i saradnika, oko 10 vannastavnih radnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih visokoškolskih ustanova i iz privrede.